พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 19

เล่ม 10 ส่วน 19

 • อินทริยสังวร (ต่อ) 
 • เรื่องการได้โสมนัส 
 • ท้าวสักกะจอมเทพได้ธรรมจักษุ 
 • 9. มหาสติปัฎฐานสูตร  
 • อุทเทส 
 • กายานุปัสสนา หมวดลมหายใจเข้าออก 
 • กายานุปัสสนา หมวดอิริยาบถ 
 • กายานุปัสสนา หมวดสัมปชัญญะ 
 • กายานุปัสสนา หมวดมนสิการสิ่งปฎิกูล 
 • กายานุปัสสนา หมวดมนสิการธาตุ 
 • กายานุปัสสนา หมวดป่าช้า 9 หมวด

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน