พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 25

เล่ม 45 ส่วน 25

 • 8. ทัสสนติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 9. ทัสสนเหตุติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 10. อาจยคามิติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 11. เสกขติกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 12-16. ปริตตติกะ เป็นต้น  
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 17. อุปปันนติกะ   
 • 7. ปัญหาวาร  
 • 18-19. อตีตติกทวยะ  
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 20-21. อัชฌัตตติกทวยะ  
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 22. สนิทัสสนติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • ธัมมปัจจนียานุโลม ทุกปัฏฐาน  
 • 1-6. เหตุโคจฉกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 7-13. จูฬันตรทุกะ 
 • 14-19. อาสวโคจฉกะ 
 • 20-54. หกโคจฉกะมีสัญโญชนะ เป็นต้น 
 • 55-68. มหันตรทุกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน