พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 22

เล่ม 16 ส่วน 22

  • 3. ฆฏสูตร ว่าด้วยหม้อ 
  • 4. นวสูตร ว่าด้วยผู้ใหม่ 
  • 5. สุชาตสูตร ว่าด้วยพระสุชาต 
  • 6. ลกุณฏกภัททิยสูตร ว่าด้วยพระลกุณฏภัททิยะ 
  • 7. วิสาขสูตร ว่าด้วยพระวิสาขะ 
  • 8. นันทสูตร ว่าด้วยพระนันทะ 
  • 9. ติสสสูตร ว่าด้วยพระติสสะ 
  • 10. เถรนามกสูตร ว่าด้วยพระเถรนามกะ 
  • 11. มหากัปปินสูตร ว่าด้วยพระมหากัปปินะ 
  • 12. สหายกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเพื่อนกัน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน