พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 4

เล่ม 39 ส่วน 4

  • 2. อตีตวาร   
  • 3. อนาคตวาร   
  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร   
  • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน