พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 9

เล่ม 18 ส่วน 9

 • 5. สักกปัญหสูตร ว่าด้วยท้าวสักกะทูลถามปัญหา
 • 6. ปัญจสิขสูตร ว่าด้วยปัญจสิขเทพบุตร
 • 7. สารีปุตตสัทธิวิหาริกสูตร ว่าด้วยสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตร
 • 8. ราหุโลวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล
 • 9. สัญโญชนิยธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์
 • 10. อุปาทานิยธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน
 • 3. คหปติวรรค หมวดว่าด้วยคหบดี 
 • 1. เวสาลีสูตร ว่าด้วยคหบดีชาวเมืองเวสาลี
 • 2. วัชชีสูตร ว่าด้วยคหบดีชาวแคว้นวัชชี
 • 3. นาฬันทสูตร ว่าด้วยคหบดีชาวเมืองนาฬันทา
 • 4. ภารทวาชสูตร ว่าด้วยพระปิณโฑลภารทวาชะ
 • 5. โสณสูตร ว่าด้วยโสณคหบดีบุตร
 • 6. โฆสิตสูตร ว่าด้วยโฆสิตคหบดี
 • 7. หาลิททกานิสูตร ว่าด้วยหาลิททกานิคหบดี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน