พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 24

เล่ม 37 ส่วน 24

  • 9. รูปังกัมมันติกถา (81) (ต่อ) ว่าด้วยรูปเป็นกรรม 
  • 10. ชีวิตินทริยกถา (82) ว่าด้วยชีวิตินทรีย์ 
  • 11. กัมมเหตุกถา (83) ว่าด้วยเหตุแห่งกรรม 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน