พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 5

เล่ม 37 ส่วน 5

  • 14. อภิญญานุโยคะ ว่าด้วยการซักถามถึงอภิญญา 
  • 15-18. ญาตกานุโยคาทิ ว่าด้วยการซักถามถึงญาติ เป็นต้น
  • 19. ปฏิเวธานุโยคะ ว่าด้วยการซักถามถึงผู้บรรลุธรรม (พระอริยะ) 
  • 20. สังฆานุโยคะ ว่าด้วยการซักถามถึงสงฆ์
  • 21. สัจฉิกัตถสภาคานุโยคะ ว่าด้วยการซักถามถึงสภาวะแห่งสัจฉิกัฏฐะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน