พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 21

เล่ม 33 ส่วน 21

  • 8. ยโสธราเถริยาปทาน ประวัติในอดีตของพระยโสธราเถรี 
  • 9. ทสสหัสสเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเถรี 1,000 รูป 
  • 10. อัฎฐารสเถรีสหัสสานมปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเถรี 18,000 รูป

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน