พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 17

เล่ม 15 ส่วน 17

 • 8. ปโรสหัสสสูตร ว่าด้วยภิกษุกว่า 1,000 รูป 
 • 9. โกณฑัญญสูตร ว่าด้วยพระอัญญาโกณฑัญญะ 
 • 10. โมคคัลลานสูตร ว่าด้วยพระโมคคัลลานะ 
 • 11. คัคคราสูตร ว่าด้วยเรื่องเกิดขึ้นที่สระโบกขรณีชื่อคัคครา 
 • 12. วังคีสสูตร ว่าด้วยพระวังคีสะ 
 • 9. วนสังยุต  
 • 1. วิเวกสูตร ว่าด้วยความสงัด 
 • 2. อุปัฏฐานสูตร ว่าด้วยเทวดาเตือนภิกษุผู้เข้าพักผ่อนในที่พักกลางวัน 
 • 3. กัสสปโคตตสูตร ว่าด้วยพระกัสสปโคตร 
 • 4. สัมพหุลสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูป 
 • 5. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ 
 • 6. อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะ 
 • 7. นาคทัตตสูตร ว่าด้วยพระนาคทัตตะ 
 • 8. กุลฆรณีสูตร ว่าด้วยหญิงแม่เรือนในตระกูล 
 • 9. วัชชีปุตตสูตร ว่าด้วยภิกษุวัชชีบุตร 
 • 10. สัชฌายสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้สาธยายธรรม 
 • 11. อโยนิโสมนสิการสูตร ว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคาย 
 • 12. มัชฌัณหิกสูตร ว่าด้วยเวลาเที่ยงวัน 
 • 13. ปากตินทริยสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ไม่สำรวมอินทรีย์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน