พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 22

เล่ม 18 ส่วน 22

  • 10. สักกสูตร ว่าด้วยท้าวสักกะ (ต่อ)
  • 11. จันทนสูตร ว่าด้วยจันทนเทพบุตร 
  • 7. จิตตสังยุต
  • 1. สัญโญชนสูตร ว่าด้วยสังโยชน์
  • 2. ปฐมอิสิทัตตสูตร ว่าด้วยพระอิสิทัตตะ สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน