พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 35

เล่ม 37 ส่วน 35

  • 6. กุสลกถา (191) ว่าด้วยกุศล 
  • 7. อัจจันตนิยามกถา (192) ว่าด้วยความแน่นอนโดยส่วนเดียว 
  • 8. อินทริยกถา (193) ว่าด้วยอินทรีย์ 
  • 20. วีสติมวรรค 
  • 1. อสัญจิจจกถา (194) ว่าด้วยความไม่จงใจ
  • 2. ญาณกถา (195) ว่าด้วยญาณ 
  • 3. นิรยปาลกถา (196) ว่าด้วยนายนิรยบาล 
  • 4. ติรัจฉานกถา (197) ว่าด้วยสัตว์ดิรัจฉาน 
  • 5. มัคคกถา (198) ว่าด้วยมรรค 
  • 6. ญาณกถา (199) ว่าด้วยญาณ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน