พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 22

เล่ม 45 ส่วน 22

 • 2. เวทนาติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 3. วิปากติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 4.อุปาทินนติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 6. วิตักกติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 7. ปีติติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 2. เวทนาติกะ  
 • 3. วิปากติกะ   
 • 4.อุปาทินนติกะ   
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ  
 • 6. วิตักกติกะ   
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกะ   
 • ธัมมานุโลมปัจจนียะ ทุกทุกปัฏฐาน 
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1. สเหตุกทุกะ   
 • เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • 2. เหตุสัมปยุตตทุกะ  
 • 3-5. เหตุสเหตุทุกะ เป็นต้น  
 • 6-12. จูฬันตรทุกะ  
 • 13. อาสวโคจฉกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน