พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 28

เล่ม 41 ส่วน 28

 • 14. หีนติกะ  
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร
 • 15. มิจฉัตตนิยตติกะ 
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 3. ปัจจยวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 5. สังสัฏฐวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน