พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 5

เล่ม 34 ส่วน 5

 • รูปาวจรกุศลจิต (ต่อ) 
 • จำแนกฌานเป็นอย่างละ 16 
 • จำแนกกสิณ 8 เป็นอย่างละ 16 
 • อภิภายตนะ ปริตตะ 
 • ปฏิปทา 4
 • อารมณ์ 2
 • จำแนกฌาณเป็นอย่างละ 8
 • จำแนกอภิภายตนะแม้นี้เป็นอย่างละ 8
 • อัปปมาณะ
 • ปฏิปทา 4 
 • อารมณ์ 2
 • จำแนกฌาณเป็นอย่างละ 8 อีกนัยหนึ่ง
 • จำแนกอภิภายตนะแม้นี้เป็นอย่างละ 8

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน