พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 34

เล่ม 13 ส่วน 34

 • 5. สิกขาและสาชีพของภิกษุ 
 • 6. การสำรวมอินทรีย์  
 • 7. การละนิวรณ์  
 • 8. ฌาน 4 
 • 9. วิชชา 3  
 • 10. การสร้างศาลาสงฆ์  
 • 5. จังกีสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อจังกี   
 • 1. ความเป็นผู้ดีของจังกีพราหมณ์  
 • 2. สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า 
 • 3. มาณพชื่อกาปทิกะทูลถามบทมนตร์  
 • 4. ธรรม 5 ประการมีผลเป็น 2 อย่าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน