พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 10

เล่ม 17 ส่วน 10

  • 3. ยมกสูตร ว่าด้วยพระยมกะ (ต่อ)  
  • 4. อนุราธสูตร ว่าด้วยพระอนุราธะ 
  • พระอนุราธะทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาค
  • 5. วักกลิสูตร ว่าด้วยพระวักกลิ 
  • 6. อัสสชิสูตร ว่าด้วยพระอัสสชิ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน