พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 4

เล่ม 26 ส่วน 4

 • 6. ทัททัลลวิมาน ว่าด้วยวิมานอันรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายสังฆทาน 
 • 7. เปสวตีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงชื่อเปสวดี 
 • 8. มัลลิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงชื่อมัลลิกา 
 • 9. วิสาลักขิวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสุนันทาอุบาสิกาผู้มีตาโต 
 • 10. ปาริจฉัตตกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ใช้มาลัยดอกอโศกบูชาพระพุทธเจ้า 
 • 4. มัญชิฏฐกวรรค หมวดว่าด้วยวิมานแก้วผลึกสีแดง 
 • 1. มัญชิฏฐกวิมาน ว่าด้วยวิมานแก้วผลึกสีแดงที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายดอกสาละ 
 • 2. ปภัสสรวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพธิดาผู้งามผุดผ่อง 
 • 3. นาควิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผ้าคู่หนึ่งแด่พระพุทธเจ้า 
 • 4. อโลมวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางอโลมาผู้ถวายขนมกุมาสแห้ง 
 • 5. กัญชิกทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำข้าวปรุงผสมผลพุทราอบ 
 • 6. วิหารวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้อนุโมทนาการถวายวิหาร 
 • 7. จตุริตถีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิง 4 นาง ผู้ถวายดอกไม้ต่างชนิดกัน 
 • 8. อัมพวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายวัดสวนมะม่วง 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน