พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 9

เล่ม 26 ส่วน 9

  • 2. สารีปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตอดีตมารดาพระสารีบุตรเถระ 
  • 3. มัตตาเปติวัตถุ เรื่องนางมัตตาเปรต 
  • 4. นันทาเปติวัตถุ เรื่องนางนันทาเปรต 
  • 5. มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ เรื่องมัฏฐกุณฑลีเปรตผู้ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนสิ้นใจ 
  • 6. กัณหเปตวัตถุ เรื่องเปรตกัณหโคตร 
  • 7. ธนปาลเสฏฐิเปตวัตถุ เรื่องธนปาลเศรษฐีเปรต 
  • 8. จูฬเสฏฐิเปตวัตถุ เรื่องจูฬเศรษฐีเปรต 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน