พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 24

เล่ม 11 ส่วน 24

  • ธรรม 9 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ธรรม 10 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน