พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 28

เล่ม 35 ส่วน 28

 • 5. ปัญจกนิทเทส  
 • 6. ฉักกนิทเทส 
 • 7. สัตตกนิทเทส 
 • 8. อัฏฐกนิทเทส 
 • 9. นวกนิทเทส 
 • 10. ทสกนิทเทส 
 • 1. ฐานาฐานญาณ
 • 2. กัมมวิปากญาณ
 • 3. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ
 • 4. นานาธาตุญาณ
 • 5. นานาธิมุตติกญาณ
 • 6. อินทริยปโรปริยัตติญาณ
 • 7. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน