พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 3

เล่ม 37 ส่วน 3

  • 8. ลักขณยุตติ ว่าด้วยการซักถามถึงลักษณะ
  • 9. วจนโสธนะ ว่าด้วยการซักฟอกถ้อยคำ
  • 10. ปัญญัตตานุโยคะ ว่าด้วยการซักถามถึงบัญญัติ
  • 11. คติอนุโยคะ ว่าด้วยการซักถามถึงคติ 
  • 12. อุปาทาปัญญัตตานุโยคะ ว่าด้วยการซักถามถึงอุปาทาบัญญัติ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน