พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 19

เล่ม 33 ส่วน 19

  • 9. อุปปลวัณณาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุบลวรรณาเถรี 
  • 10. ปฎาจาราเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปฎาจาราเถรี 
  • 3. กุณฑลเกสีวรรค หมวดว่าด้วยพระเถรีชื่อกุณฑลเกสี เป็นต้น 
  • 1. กุณฑลเกสีเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุณฑลเกสีเถรี 
  • 2. กีสาโคตมีเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกีสาโคตมีเถรี 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน