พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 9

เล่ม 33 ส่วน 9

 • 53. ติณทายกวรรค หมวดว่าด้วยพระติณทายกะ เป็นต้น 
 • 1. ติณมุฎฐิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติณมุฎฐิทายกเถระ 
 • 2. เวจจกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเวจจกทายกเถระ 
 • 3. สรณคมนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ 
 • 4. อัพภัญชนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัพภัญชนทายกเถระ 
 • 5. สุปฎทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุปฎทายกเถระ 
 • 6. ทัณฑทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระทัณฑทายกเถระ 
 • 7. คิริเนลปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคิริเนลปูชกเถระ 
 • 8. โพธิสัมมัชชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิสัมมัชชกเถระ 
 • 9. อามัณฑผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอามัณฑผลทายกเถระ 
 • 10. สุคันธเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุคันธเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน