พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 4

เล่ม 32 ส่วน 4

  • 7. อัญญาโกณฑัญญเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัญญาโกณฑัญญเถระ 
  • 8. ปิณโฑลภารทวาชเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปิณโฑลภารทวาชเถระ 
  • 9. ขทิรวนิยเรวตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระขทิรวนิยเรวตเถระ 
  • 10. อานันทเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอานนทเถระ 
  • 2. สีหาสนิยวรรค หมวดว่าด้วยการถวายแท่นสีหาสน์ เป็นต้น 
  • 1. สีหาสนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนทายกเถระ 
  • 2. เอกถัมภิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกถัมภิกเถระ 
  • 3. นันทเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนันทเถระ   
  • 4. จูฬปันถกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจูฬปันถกเถระ 
  • 5. ปิลินทวัจฉเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปิลินทวัจฉเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน