พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 6

เล่ม 31 ส่วน 6

  • 9. สังขารุเปกขาญาณนิทเทส (ต่อ) แสดงสังขารุเปกขาญาณ 
  • 10. โคตรภูญาณนิทเทส แสดงโคตรภูญาณ 
  • 11. มัคคญาณนิทเทส แสดงมัคคญาณ 
  • 12. ผลญาณนิทเทส แสดงผลญาณ 
  • 13. วิมุตติญาณนิทเทส แสดงวิมุตติญาณ 
  • 14. ปัจจเวกขณญาณนิทเทส แสดงปัจจเวกขณญาณ  
  • 15. วัตถุนานัตตญาณนิทเทส แสดงวัตถุนานัตตญาณ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน