พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 7

เล่ม 30 ส่วน 7

  • ว่าด้วยอุปธิ 10 (ต่อ) 
  • ว่าด้วยโมเนยยธรรม 3 ประการ
  • ว่าด้วยตัณหาชื่อว่าวิสัตติกา
  • ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
  • ว่าด้วยธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลาง
  • ว่าด้วยความไม่ประมาท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน