พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 6

เล่ม 35 ส่วน 6

 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา
 • 3. อาสวโคจฉกวิสัชนา
 • 4. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
 • 5. คันถโคจฉกวิสัชนา
 • 6-8. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
 • 9. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
 • 10. ปิฏฐิทุกะ 
 • 11. อุปาทานโคจฉกะ
 • 12. กิเลสโคจฉกะ 
 • 13. มหันตรทุกวิสัชนา 
 • 2. อายตนวิภังค์  
 • 1. สุตตันตภาชนีย์ 
 • 2. อภิธรรมภาชนีย์ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน