พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 12

เล่ม 29 ส่วน 12

  • ว่าด้วยโทษของการวิวาท 
  • ว่าด้วยวิวาทกันเพราะทิฏฐิ
  • ว่าด้วยเสนามาร
  • ว่าด้วยพระปัญญาของพระพุทธเจ้า 
  • 9. มาคันทิยสุตตนิทเทส อธิบายมาคันทิยสูตร ว่าด้วยเมถุนธรรม 
  • ว่าด้วยทิฏฐิ 62

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน