พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 17

เล่ม 23 ส่วน 17

  • 3. วิสาขาสูตร ว่าด้วยทรงแสดงอุโบสถแก่นางวิสาขา
  • 4. วาเสฏฐสูตร ว่าด้วยอุบาสกชื่อว่าวาเสฏฐะ
  • 5. โพชฌาสูตร ว่าด้วยอุบาสิกาชื่อว่าโพชฌา
  • 6. อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะ
  • 7. ทุติยวิสาขาสูตร ว่าด้วยนางวิสาขา สูตรที่ 2
  • 8. นกุลมาตาสูตร ว่าด้วยนกุลมาตาคหปตานี
  • 9. ปฐมอิธโลกิกสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้ สูตรที่ 1
  • 10. ทุติยอิธโลกิกสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้ สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน