พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 19

เล่ม 29 ส่วน 19

  • ว่าด้วยมหาภูตรูป 4 (ต่อ) 
  • ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า 
  • ว่าด้วยความหมดจดแห่งอรูปสมาบัติ
  • ว่าด้วยปัญญาเครื่องพิจารณา
  • 12. จูฬวิยูหสุตตนิทเทส อธิบายจูฬวิยูหสูตร ว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรเล็ก 
  • ว่าด้วยวิวาทกันเพราะถือทิฏฐิ 
  • ว่าด้วยสัจจะมีอย่างเดียว

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน