พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 29

เล่ม 25 ส่วน 29

  • 12. ทวยตานุปัสสนาสูตร ว่าด้วยการพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่ 
  • 4. อัฏฐกวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องการไม่ติดอยู่ในกาม 
  • 1. กามสูตร ว่าด้วยเรื่องกาม 
  • 2. คุหัฏฐกสูตร ว่าด้วยผู้ข้องอยู่ในถ้ำ 
  • 3. ทุฏฐัฏฐกสูตร ว่าด้วยเรื่องเดียรถีย์กับมุนี 
  • 4. สุทธัฏฐกสูตร ว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความหมดจด 
  • 5. ปรมัฏฐกสูตร ว่าด้วยผู้ยึดถืออยู่ในทิฏฐิ 
  • 6. ชราสูตร ว่าด้วยชรา  
  • 7. ติสสเมตเตยยสูตร ว่าด้วยปัญหาของติสสเมตเตยยะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน