พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 5

เล่ม 18 ส่วน 5

 • 3. ราธอนิจจสูตร ว่าด้วยทรงแสดงอนิจจธรรมแก่พระราธะ
 • 4. ราธทุกขสูตร ว่าด้วยทรงแสดงทุกขธรรมแก่พระราธะ
 • 5. ราธอนัตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงอนัตตธรรมแก่พระราธะ
 • 6. ปฐมอวิชชาปหานสูตร ว่าด้วยการละอวิชชา สูตรที่ 1
 • 7. ทุติยอวิชชาปหานสูตร ว่าด้วยการละอวิชชา สูตรที่ 2
 • 8. สัมพหุลภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูป
 • 9. โลกปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องโลก
 • 10. ผัคคุนปัญหาสูตร ว่าด้วยพระผัคคุนะทูลถามปัญหา
 • 4. ฉันนวรรค หมวดว่าด้วยพระฉันนะ
 • 1. ปโลกธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความแตกสลายเป็นธรรมดา
 • 2. สุญญตโลกสูตร ว่าด้วยโลกว่าง
 • 3. สังขิตตธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมโดยย่อ
 • 4. ฉันนสูตร ว่าด้วยพระฉันนะ
 • 5. ปุณณสูตร ว่าด้วยพระปุณณะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน