พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 30

เล่ม 29 ส่วน 30

  • ว่าด้วยผู้ไม่ริษยา 
  • ว่าด้วยผู้ไม่หวั่นไหว
  • ว่าด้วยคุณสมบัติของมุนี 
  • 16. สารีปุตตสุตตนิทเทส อธิบายสารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ  
  • ว่าด้วยสุรเสียงของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยองค์ 8
  • ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระคณาจารย์
  • ว่าด้วยพระพุทธเจ้าปรากฏแก่เทวดาและมนุษย์
  • ว่าด้วยพระจักษุ 5 ชนิด 
  • ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน