พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 7

เล่ม 32 ส่วน 7

 • 6. อธิมุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอธิมุตตเถระ 
 • 7. ลสุณทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระลสุณทายกเถระ 
 • 8. อายาคทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอายาคทายกเถระ 
 • 9. ธัมมจักกิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมจักกิกเถระ 
 • 10. กัปปรุกขิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกัปปรุกขิยเถระ 
 • 5. อุปาลิวรรค หมวดว่าด้วยพระอุบาลี เป็นต้น 
 • 1. อุปาลิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ 
 • 2. โสณโกฬิวิสเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโสณโกฬิวิสเถระ 
 • 3. ภัททิยกาฬิโคธายปุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภัททิยกาฬิโคธายบุตรเถระ 
 • 4. สันนิฏฐาปกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสันนิฏฐาปกเถระ 
 • 5. ปัญจหัตถิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจหัตถิยเถระ 
 • 6. ปทุมฉทนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมฉทนิยเถระ 
 • 7. สยนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสยนทายกเถระ 
 • 8. จังกมทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจังกมทายกเถระ 
 • 9. สุภัททเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุภัททเถระ 
 • 10. จุนทเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจุนทเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน