พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 18

เล่ม 26 ส่วน 18

 • 10. ทสกนิบาต 
 • 1. กาฬุทายีเถรคาถา ภาษิตของพระกาฬุทายีเถระ 
 • 2. เอกวิหาริยเถรคาถา ภาษิตของพระเอกวิหาริยเถระ 
 • 3. มหากัปปินเถรคาถา ภาษาของพระมหากัปปินเถระ 
 • 4. จูฬปันถกเถรคาถา ภาษาของพระจูฬปันถกเถระ  
 • 5. กัปปเถรคาถา ภาษาของพระกัปปเถระ 
 • 6. วังคันตปุตตอุปเสนเถรคาถา ภาษาของพระวังคันตปุตตอุปเสนเถระ 
 • 7. โคตมเถรคาถา ภาษาของพระโคดมเถระ 
 • 11. เอกาทสกนิบาต 
 • 1. สังกิจจเถรคาถา ภาษาของพระสังกิจจเถระ  
 • 12. ทวาทสกนิบาต 
 • 1. สีลวเถรคาถา ภาษาของพระสีลวเถระ 
 • 2. สุนีตเถรคาถา ภาษาของพระสุนีตเถระ 
 • 13. เตรสกนิบาต 
 • 1. โสณโกฬิวิสเถรคาถา ภาษาของพระโสณโกฬิวิสเถระ 
 • 14. จุททสกนิบาต 
 • 1. ขทิรวนิยเรวตเถรคาถา ภาษิตของพระขทิรวนิยเรวตเถระ 
 • 2. โคทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระโคทัตตเถระ 
 • 15. โสฬสกนิบาต 
 • 1. อัญญาสิโกณฑัญญเถรคาถา ภาษิตของพระอัญญาสิโกณฑัญญเถระ 
 • 2. อุทายีเถรคาถา ภาษิตของพระอุทายีเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน