พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 25

เล่ม 30 ส่วน 25

  • ว่าด้วยการประดับตกแต่ง 2 อย่าง (ต่อ) 
  • ว่าด้วยผู้ไม่สอดส่ายจุกษุ
  • ว่าด้วยผู้มีเท้าอยู่ไม่สุข
  • ว่าด้วยรส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน