พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 14

เล่ม 45 ส่วน 14

 • 69. อุปาทานโคจฉกะ  
 • 75. กิเลสโคจฉกะ  
 • 83. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
 • 84. ภาวนายปหาตัพพทุกะ 
 • 85. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ 
 • 86. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ 
 • 87-88. สวิตักกทุกะ เป็นต้น 
 • 89-92. สัปปีติกทุกะ เป็นต้น 
 • 93-95. กามาวจรทุกะ เป็นต้น 
 • 96. ปริยาปันนทุกะ  
 • 97. นิยยานิกทุกะ  
 • 98. นิยตทุกะ  
 • 99. สอุตตรทุกะ  
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย 
 • 7. ปัญหาวาร   
 • ปัจจนียุทธาร  
 • ธัมมานุโลมปัจจนียะ ทุกติกปัฏฐาน 
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. กุสลบท 
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น
 • 2. อกุสลบท 
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น
 • 3. อัพยากตบท 
 • 3. ปัจจยวาร
 • 2. เวทนาติกะ   
 • 3. วิปากติกะ   
 • 4. อุปาทินนติกะ  
 • 5. สังกิลิฎฐติกะ   
 • 6. วิตักกติกะ   
 • 7. ปีติติกะ   
 • 8. ทัสสนติกะ   
 • 9. ทัสสนเหตุติกะ   
 • 10. อาจยคามิติกะ   
 • 11. เสกขติกะ   
 • 12. ปริตตติกะ   
 • 13. ปริตตารัมมณติกะ   
 • 14. หีนติกะ   
 • 15. มิจฉัตตนิยตติกะ   
 • 16. มัคคารัมมณติกะ   
 • 17. อุปปันนติกะ   
 • 18. อตีตติกะ    
 • 19. อตีตารัมมณติกะ   
 • 20. อัชฌัตตารัมมณติกะ   
 • 21. สนิทัสสนติกะ  
 • 2. สเหตุกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 4. เหตุสเหตุกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 6. นเหตุสเหตุกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน