พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 7

เล่ม 45 ส่วน 7

 • 14. อาสวโคจฉกะ เป็นต้น   
 • 55. มหันตรทุกะ   
 • 69. อุปาทานทุกะ เป็นต้น   
 • 83. ปิฎฐิทุกะ   
 • ธัมมปัจจนียะ ติกติกปัฏฐาน 
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1. เวทนาติกะ  
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 2. วิปากติกะ   
 • 3. อุปาทินนติกะ   
 • 4. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 5. วิตักกติกะ  
 • 6. ปีติติกะ    
 • 7-12. ทัสสนติกะ เป็นต้น   
 • 13-20. หีนติกะ เป็นต้น   
 • 21. สนิทัสสนติกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน