พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 29

เล่ม 45 ส่วน 29

 • ธัมมปัจจนียานุโลม ติกทุกปัฏฐาน  
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 2. สเหตุกทุกะ   
 • 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ   
 • 4-6. เหตุสเหตุกทุกะ เป็นต้น   
 • 7-13. จูฬันตรทุกะ  
 • 14. อาสวโคจฉกะ   
 • 20. สัญโญชนโคจฉกะ เป็นต้น  
 • 55. มหัตรทุกะ   
 • 93. กามาวจรทุกะ   
 • 94. รูปาวจรทุกะ   
 • 95. อรูปาวจรทุกะ   
 • 96. ปริยาปันนทุกะ   
 • 97. นิยยานิกทุกะ   
 • 98. นิยตทุกะ  
 • 99. สอุตตรทุกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 2. เวทนาติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 3. วิปากติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 4. อุปาทินนติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน