พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 19

เล่ม 22 ส่วน 19

 • 6. ทุติยกุลุปกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล สูตรที่ 2 
 • 7. โภคสูตร ว่าด้วยโภคทรัพย์
 • 8. อุสสูรภัตตสูตร ว่าด้วยภัตรหุงต้มในเวลาสาย
 • 9. ปฐมกัณหสัปปสูตร ว่าด้วยงูเห่า สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยกัณหสัปปสูตร ว่าด้วยงูเห่า สูตรที่ 2
 • 4. อาวาสิกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส
 • 1. อาวาสิกสูตร ว่าด้วยธรรมของเจ้าอาวาส
 • 2. ปิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รัก
 • 3. โสภณสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อาวาสงดงาม
 • 4. พหูปการสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้มีอุปการะมากแก่อาวาส
 • 5. อนุกัมปสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุอนุเคราะห์คฤหัสถ์
 • 6. ปฐมอวัณณารหสูตร ว่าด้วยคนที่ควรติเตียน สูตรที่ 1
 • 7. ทุติยอวัณณารหสูตร ว่าด้วยคนที่ควรติเตียน สูตรที่ 2
 • 8. ตติยอวัณณารหสูตร ว่าด้วยคนที่ควรติเตียน สูตรที่ 3
 • 9. ปฐมมัจฉริยสูตร ว่าด้วยความตระหนี่ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยมัจฉริยสูตร ว่าด้วยความตระหนี่ สูตรที่ 2
 • 5. ทุจจริตวรรค หมวดว่าด้วยทุจริต
 • 1. ปฐมทุจจริตสูตร ว่าด้วยทุจริต สูตรที่ 1
 • 2. ปฐมกายทุจจริตสูตร ว่าด้วยกายทุจริต สูตรที่ 1
 • 3. ปฐมวจีทุจจริตสูตร ว่าด้วยวจีทุจริต สูตรที่ 1
 • 4. ปฐมมโนทุจจริตสูตร ว่าด้วยมโนทุจริต สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยทุจจริตสูตร ว่าด้วยทุจริต สูตรที่ 2
 • 6. ทุติยกายทุจจริตสูตร ว่าด้วยกายทุจริต สูตรที่ 2
 • 7. ทุติยวจีทุจจริตสูตร ว่าด้วยวจีทุจริต สูตรที่ 2
 • 8. ทุติยมโนทุจจริตสูตร ว่าด้วยมโนทุจริต สูตรที่ 2
 • 9. สีวถิกสูตร ว่าด้วยป่าช้า

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน