พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 16

เล่ม 26 ส่วน 16

 • 3. ติกนิบาต 
 • 1. อังคณิกภารทวาชเถรคาถา ภาษิตของพระอังคณิกภารทวาชเถระ 
 • 2. ปัจจยเถรคาถา ภาษิตของพระปัจจยเถระ 
 • 3. พากุลเถรคาถา ภาษิตของพระพากุลเถระ 
 • 4. ธนิยเถรคาถา ภาษิตของพระธนิยเถระ 
 • 5. มาตังคปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระมาตังคบุตรเถระ 
 • 6. ขุชชโสภิตเถรคาถา ภาษิตของพระขุชชโสภิตเถระ 
 • 7. วารณเถรคาถา ภาษิตของพระวารณเถระ 
 • 8. ปัสสิกเถรคาถา ภาษิตของพระปัสสิกเถระ 
 • 9. ยโสชเถรคาถา ภาษิตของพระยโสชเถระ 
 • 10. สาฏิมัตติยเถรคาถา ภาษิตของพระสาฏิมัตติยเถระ 
 • 11. อุปาลิเถรคาถา ภาษิตของพระอุปาลิเถระ  
 • 12. อุตตรปาลเถรคาถา ภาษิตของพระอุตตรเถระ  
 • 13. อภิภูตเถรคาถา ภาษิตของพระอภิภูตเถระ 
 • 14. โคตมเถรคาถา ภาษิตของพระโคตมเถระ 
 • 15. หาริตเถรคาถา ภาษิตของพระหาริตเถระ 
 • 16. วิมลเถรคาถา ภาษิตของพระวิมลเถระ 
 • 4. จตุกกนิบาต 
 • 1. นาคสมาลเถรคาถา ภาษิตของพระนาคสมาลเถระ
 • 2. ภคุเถรคาถา ภาษิตของพระภคุเถระ 
 • 3. สภิยเถรคาถา ภาษิตของพระสภิยเถระ 
 • 4. นันทกเถรคาถา ภาษิตของพระนันทกเถระ 
 • 5. ชัมพุกเถรคาถา ภาษิตของพระชัมพุกเถระ 
 • 6. เสนกเถรคาถา ภาษิตของพระเสนกเถระ 
 • 7. สัมภูตเถรคาถา ภาษิตของพระสัมภูตเถระ 
 • 8. ราหุลเถรคาถา ภาษิตของพระราหุลเถระ 
 • 9. จันทนเถรคาถา ภาษิตของพระจันทนเถระ 
 • 10. ธัมมิกเถรคาถา ภาษิตของพระธรรมิกเถระ 
 • 11. สัปปกเถรคาถา ภาษิตของพระสัปปกเถระ 
 • 12. มุฑิตเถรคาถา ภาษิตของพระมุฑิตเถระ 
 • 5. ปัญจกนิบาต 
 • 1. ราชทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระราชทัตตเถระ 
 • 2. สุภูตเถรคาถา ภาษิตของพระสุภูตเถระ 
 • 3. คิริมานันทเถรคาถา ภาษิตของพระคิริมานันทเถระ 
 • 4. สุมนเถรคาถา ภาษิตของพระสุมนเถระ 
 • 5. วัฑฒเถรคาถา ภาษิตของพระวัฑฒเถระ 
 • 6. นทีกัสสปเถรคาถา ภาษิตของพระนทีกัสสปเถระ 
 • 7. คยากัสสปเถรคาถา ภาษิตของพระคยากัสสปเถระ 
 • 8. วักกลิเถรคาถา ภาษิตของพระวักกลิเถระ  
 • 9. วิชิตเสนเถรคาถา ภาษิตของพระวิชิตเสนเถระ 
 • 10. ยสทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระยสทัตตเถระ 
 • 11. โสณกุฏิกัณณเถรคาถา ภาษิตของพระโสณกุฏิกัณณเถระ 
 • 12. โกสิยเถรคาถา ภาษิตของพระโกสิยเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน