พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 24

เล่ม 13 ส่วน 24

  • 9. ธัมมุทเทส 4 ประการ  
  • 3. มฆเทวสูตร ว่าด้วยพระเจ้ามฆเทวะ   
  • 1. พระเจ้ามฆเทวะออกผนวช  
  • 2. โอรสของพระเจ้ามฆเทวะออกผนวช 
  • 3. พระราชนัดดาของพระเจ้ามฆเทวะออกผนวช  
  • 4. พระเจ้านิมิรักษาอุโบสถ  
  • 5. พระเจ้านิมิทอดพระเนตรนรกและสวรรค์  
  • 6. พระเจ้านิมิออกผนวช 
  • 7. พระเจ้ากฬารกชนกเป็นองค์สุดท้าย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน