พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 26

เล่ม 32 ส่วน 26

  • 7. คิริมานันทเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคิริมานันทเถระ 
  • 8. สลฬมัณฑปิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬมัณฑปิยเถระ 
  • 9. สัพพทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพทายกเถระ 
  • 10. อชิตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอชิตเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน