พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 7

เล่ม 27 ส่วน 7

 • 3. กุฏิทูสกวรรค หมวดว่าด้วยการประทุษร้ายรัง 
 • 1. กุฏิทูสกชาดก ว่าด้วยลิงประทุษร้ายรัง 
 • 2. ทุททุภายชาดก ว่าด้วยกระต่ายตื่นตูม 
 • 3. พรหมทัตตชาดก ว่าด้วยพระเจ้าพรหมทัต 
 • 4. จัมมสาฏกชาดก ว่าด้วยปริพาชกชื่อจัมมสาฏกะ 
 • 5. โคธชาดก ว่าด้วยฤาษีจะกินเหี้ย 
 • 6. กักการุชาดก ว่าด้วยผู้สมควรได้ดอกกักการุทิพย์ 
 • 7. กากวตีชาดก ว่าด้วยนางกากวดี 
 • 8. อนนุโสจิยชาดก ว่าด้วยทุกคนไม่ควรเศร้าโศก 
 • 9. กาฬพาหุชาดก ว่าด้วยลิงชื่อกาฬพาหุ 9
 • 10. สีลวีมังสชาดก ว่าด้วยการพิจารณาอานิสงส์ของศีล 
 • 4. โกกิลวรรค หมวดว่าด้วยลูกนกดุเหว่า 
 • 1. โกกิลชาดก ว่าด้วยลูกนกดุเหว่า 
 • 2. รถลัฏฐฺชาดก ว่าด้วยปุโรหิตโกรธประหารผู้อื่นด้วยปะฏัก 
 • 3. โคธชาดก ว่าด้วยพระราชาหลอกกินเหี้ยย่าง 
 • 4. ราโชวาทชาดก ว่าด้วยดาบสถวายโอวาทแด่พระราชา 
 • 5. ชัมพุกชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกชัมพุกะอวดเก่ง 
 • 6. พรหาฉัตตชาดก ว่าด้วยพระกุมารชื่อพรหาฉัตต 9
 • 7. ปีฐชาดก ว่าด้วยเศรษฐีถวายตั่งตามตระกูล 
 • 8. ถุสชาดก ว่าด้วยหนูไม่กินแกลบ 
 • 9. พาเวรุชาดก ว่าด้วยความเสื่อมลาภของกาในแคว้นพาเวรุ 
 • 10. วิสัยหชาดก ว่าด้วยวิสัยหเศรษฐี 
 • 5. จูฬกุณาลวรรค หมวดว่าด้วยนกกุณาละหมวดสั้น 
 • 1. กุณฑลิกชาดก ว่าด้วยกุณฑลิกราชา 
 • 2. วานรชาดก ว่าด้วยวานรโพธิสัตว์ 
 • 3. กุนตินีชาดก ว่าด้วยนางนกกระเรียน 
 • 4. อัมพชาดก ว่าด้วยพระขรัวตาเฝ้าสวนมะม่วง 
 • 5. คชกุมภชาดก ว่าด้วยสัตว์เลื้อยคลานชื่อคชกุมภะ 
 • 6. เกสวชาดก ว่าด้วยเกสวดาบส 
 • 7. อยกูฏชาดก ว่าด้วยยักษ์ถือพะเนินเหล็กใหญ่ 9 
 • 8. อรัญญชาดก ว่าด้วยวัตรของผู้ออกจากป่า 
 • 9. สันธิเภทชาดก ว่าด้วยการทำลายมิตรไมตรี 
 • 10. เทวตาปัญหชาดก ว่าด้วยปัญหาของเทวดา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน