พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 19

เล่ม 20 ส่วน 19

 • 4. วัชชีปุตตสูตร ว่าด้วยภิกษุวัชชีบุตร
 • 5. เสกขสูตร ว่าด้วยเสกขบุคคล
 • 6. ปฐมสิกขาสูตร ว่าด้วยไตรสิกขา สูตรที่ 1 
 • 7. ทุติยสิกขาสูตร ว่าด้วยไตรสิกขา สูตรที่ 2
 • 8. ตติยสิกขาสูตร ว่าด้วยการบำเพ็ญไตรสิกขา สูตรที่ 3
 • 9. ปฐมสิกขัตตยสูตร ว่าด้วยไตรสิกขา สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยสิกขัตตยสูตร ว่าด้วยไตรสิกขา สูตรที่ 2
 • 11. ปังกธาสูตร ว่าด้วยตำบลปังกธา
 • 5. โลณผลวรรค หมวดว่าด้วยก้อนเกลือ
 • 1. อัจจายิกสูตร ว่าด้วยกิจรีบด่วนของชาวนาและของภิกษุ
 • 2. ปวิเวกสูตร ว่าด้วยความสงัดจากกิเลส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน