พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 12

เล่ม 45 ส่วน 12

 • 6. วิตักกติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 1. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย
 • 7. ปีติติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 1. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย 
 • 8. ทัสสนติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 1. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย 
 • 9. ทัสสนเหตุติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 10. อาจยคามิติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 1. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย 
 • 11. เสกขติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 1. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย 
 • 12. ปริตตติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 1. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย 
 • 13. ปริตตารัมมณติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 14. หีนติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 15. มิจฉัตตติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 1. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย 
 • 16. มัคคารัมมณติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 17. อุปปันนติกะ   
 • 7. ปัญหาวาร  
 • 18. อตีตติกะ   
 • 7. ปัญหาวาร  
 • 19. อตีตารัมมณติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 20. อัชฌัตตติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกะ 
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 22. สนิทัสสนติกะ  
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 1. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย 
 • เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • ธัมมานุโลมปัจจนียะ ทุกปัฏฐาน 
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวารเป็นต้น  
 • 1. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย 
 • เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
 • 2. สเหตุกทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 4. เหตุสเหตุกทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 5. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 6. นเหตุสเหตุกทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน