พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 4

เล่ม 35 ส่วน 4

  • 4. สังขารขันธ์  
  • ทุกมูลกวาร
  • ติกมูลกวาร
  • อุภโตวัฑฒกวาร 
  • พหุวิธวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน