พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 5

เล่ม 24 ส่วน 5

 • 10. ทุติยโกสลสูตร ว่าด้วยพระเจ้าปเสนทิโกศล สูตรที่ 2
 • 4. อุปาลิวรรค  หมวดว่าด้วยพระอุบาลี
 • 1. อุปาลิสูตร ว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการบัญญัติสิกขาบท
 • 2. ปาติโมกขัฏฐปนาสูตร ว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกข์
 • 3. อุพพาหิกาสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุรื้อฟื้นอธิกรณ์
 • 4. อุปสัมปทาสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุอุปสมบท
 • 5. นิสสยสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสสัย
 • 6. สามเณรสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐาก
 • 7. สังฑเภทสูตร ว่าด้วยเหตุให้สังฆ์แตกกัน
 • 8. สังฆสามัคคีสูตร ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สามัคคีกัน
 • 9. ปฐมอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ทูลถามปัญหา สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ทูลถามปัญหา สูตรที่ 2
 • 5. อักโกสวรรค หมวดว่าด้วยการด่า
 • 1. วิวาทสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดวิทวาขึ้นในสงฆ์
 • 2. ปฐมวิวาทมูลสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาท สูตรที่ 1
 • 3. ทุติยวิวาทมูลสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาท สูตรที่ 2
 • 4. กุสินารสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินารา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน