พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 33

เล่ม 19 ส่วน 33

 • 12. สัจจสังยุต
 • 1. สมาธิวรรค หมวดว่าด้วยสมาธิ
 • 1. สมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิ
 • 2. ปฏิสัลลานสูตร ว่าด้วยผู้หลีกเร้น
 • 3. ปฐมกุลปุตตสูตร ว่าด้วยกุลบุตร สูตรที่ 1
 • 4. ทุติยกุลปุตตสูตร ว่าด้วยกุลบุตร สูตรที่ 2 
 • 5. ปฐมสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
 • 7. วิตักกสูตร ว่าด้วยการตรึกถึงอริยสัจ
 • 8. จินตสูตร ว่าด้วยการคิดเรื่องอริยสัจ
 • 9. วิคคาหิกกถาสูตร ว่าด้วยการกล่าวทุ่มเถียงแก่งแย่งกัน
 • 10. ติรัจฉานกถาสูตร ว่าด้วยติรัจฉานกถา
 • 2. ธัมมจักกัปปวัตตนวรรค หมวดว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักร
 • 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักร
 • 2. ตถาคตสูตร ว่าด้วยพระตถาคต
 • 3. ขันธสูตร ว่าด้วยอุปาทานขันธ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน