พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 33

เล่ม 31 ส่วน 33

  • ทสอิทธินิทเทส แสดงฤทธิ์ 10 อย่าง 
  • 3. อภิสมยกถา ว่าด้วยการตรัสรู้ 
  • 4. วิเวกกถา ว่าด้วยวิเวก 
  • 1. มัคคังคนิทเทส แสดงองค์แห่งมรรค

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน